top of page

Naše služby

Služby pro veřejnou správu

 • Odpadové hospodářství (zpracování odpadových auditů, plánů odpadového hospodářství, analýz, osvěta)

 • Energetika (zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditů, energetických koncepcí, odborných posudků, analýz)

 • Vyřízení dotací (např. OPŽP, IROP, EFEKT, národní a krajské dotační tituly, modernizační fond a další), kompletní zpracování žádostí a dotační management

 • Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení

 • Příprava projektových žádostí do mezinárodních a přeshraničních operačních programů

 • Lektorská činnost (odborné besedy a přednášky)

Služby pro občany

 • Energetika (zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), výpočty tepelných ztrát rodinných domů)

 • Posouzení budov z hlediska spotřeby energie a navržení vhodných opatření

 • Komplexní energetické výpočty včetně zajištění projektové dokumentace

 • Odpadové hospodářství (poradenství, přednášky)

 • Vyřízení dotací Nová zelená úsporám, IROP a další), kompletní zpracování žádostí a dotační management

 • Vyřízení dotací NZÚ Light

Projekt EAV - dotační poradenství pro NZÚ Light je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy

Cílem projektu je zajistit energeticko-dotační poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných nebo bytových domů.

Termín realizace projektu:

01/2023 - po dobu trvání dotačního titulu NZÚ Light

Služby pro firmy a podnikatele

 • Energetika (zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditů, studií proveditelnosti, odborných posudků, analýz)

 • Vyřízení dotací (např. OPŽP, OPTAK, modernizační fond a další), kompletní zpracování žádostí a dotační management

 • Zpracování a realizace zadávacích a výběrových řízení

 • Odpadové hospodářství firem (hlášení o produkci odpadů, ohlášení zařízení pro nakládání s odpady, odborné konzultace)

 • Příprava projektových žádostí do mezinárodních a přeshraničních operačních programů

 • Odborná školení v oblasti energetiky a odpadového hospodářství

Energetické konzultační a informační středisko (EKIS)

Přijďte se poradit do našeho bezplatného Energetického konzultačního a informačního střediska EKIS každé pondělí a středu od 13.00 do 17.00 hodin nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Bezplatné poradenství můžete využít např. v oblasti:

 • nastavení systému odpadového hospodářství, financování, optimalizace, vykazování a další

 • energetiky domácností, spotřeby energie a úspory

 • průmyslové energetiky, včetně výrobních a rozvodních zařízení energie

 • energetiky veřejných budov

 • technického zařízení budov

 • obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v geografických podmínkách regionu

 • efektivního použití neobnovitelných zdrojů

 • dotací pro financování vašeho záměru

 • výběru vhodného dotačního titulu

 • administrace zadávacích a výběrových řízení


Konzultace vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu EFEKT – Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Zeptejte se bezplatně našeho odborníka

ekis-logo-text_v200px.gif

Návrh energeticky úsporných opatření (NEO)

 • Cílem tohoto projektu je seznámit klienty vlastníků rodinných nebo bytových domů s možnostmi, jak renovovat jejich stávající nemovitost, informovat je o možných a vhodných energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů.

 • Návrhy energeticky úsporných opatření zpracovává schválený poradce EKIS, který je zároveň energetickým specialistou s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1. písm. a) nebo b).

 • Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

souhrnné logo.jpg
bottom of page